اهداف و وظایف
این موسسه از سه گروه علمی شامل مطالعات اجتماعی، مطالعات روان‌شناسی و مطالعات تربیتی تشکیل شده است. هدف اصلی مرکز دستیابی به دانش در زمینه‌های مسائل مرتبط با جامعه، فرهنگ، آموزش، و سلامت و توسعه راه کارهای ارتقا و توسعه در این زمینه‌ها است.