مصوبات شورای سیاستگذاری مصوبات شورای سیاستگذاری

·         تغییر اساسنامه موسسه

·         تغییر نام موسسه

·         تصویب آیین نامه پذیرش عضو هیئت علمی پژوهشی

·         تصویب آیین نامه  پسا دکتری و دکتری پژوهشی

·         اجرایی نمودن تفاهم نامه دانشگاه با فرماندهی نیروی انتظامی

·         تدوین آیین نامه داخلی  برای ایجاد کرسی های نطریه پردازی،  نقد و مناظره  علمی

·         برگزاری همایش جامعه و تعلیم و تربیت