مدیر گروه مطالعات اجتماعی مدیر گروه مطالعات اجتماعی

دکتر سید حسین نبوی

تخصص: جامعه شناسی فرهنگی 

نظریه ها و بینش های جامعه شناسی

مرتبه علمی: استادیار

تلفن: 8848943-021

ایمیل: nabavee@gmail.com

رزومه