دوره دکتری پژوهش محور دوره دکتری پژوهش محور

دورة دكتري تخصصي پژوهشي ( Ph. D by Research )

هدف اين دوره، تربيت متخصصاني است كه ضمن احاطه يافتن به علوم مربوط به زمينه‌اي خاص و آشنا شدن با پيشرفته‌ترين روش‌ها، فنون و مباني پژوهش بتوانند از طريق رهبري پژوهش، در جهت حل مشكلات مبتلا به جامعه با نوآوري در زمينة ارتقاء و توسعة روش‌هاي نوين و پل زدن بين تئوري و عمل، در جهت گسترش مرزهاي دانش و ارتقاء علمي مراكز پژوهشي و دانشگاه‌ها و تقويت خوداتكايي و توسعة پايدار كشور و احياء روحية خودباوري براي دستيابي به تازه‌هاي جهان دانش گام‌هاي مؤثري بردارند. دانشجويان طي دورة چهارساله دورة تخصصي دكتري پژوهشي، مهارت‌هاي نظري و عملي بنيادي پژوهش در حيطه هاي معيني را كسب مي‌كنند. دانشجو در اين مدت در ارتباط با يک مسأله يا موضوع خاص، يک يا چند پروژه تحقيقاتي را متناسب با اهداف مؤسسه انجام مي‌دهد. اين دوره، شامل 30 واحد پايان نامه و حداكثر 10 واحد آموزشي اختصاصي با تشخيص استاد راهنما است. فارغ التحصيلان با مدرك دكتراي تخصصي پژوهشي با گرايش متناسب با رشتة تحقيقاتي ارزيابي شده، مي‌توانند در دانشگاه‌ها، مؤسسات، و مراكز تحقيقاتي و آموزشي به عنوان عضو هيأت علمي پژوهشي مشغول به كار شوند.