دوره پسا دکتری دوره پسا دکتری

دورة پسا دكتري يا فوق دكتري تخصصي پژوهشي ( Post Doctoral Research )

دورة پسا دكتری به دوره پژوهشی پس از دكتری تخصصی (Ph. D) داخل يا خارج از كشور اطلاق می‌شود. انجام دورة تحقیقات اين دوره، جهت تکمیل مطالعات دکتری صورت مي‌گيرد. این دوره برای تعمیق بیشتر مهارت و شايستگي در یک موضوع تخصصي و کسب دسته‌اي از مهارت‌ها و روش های نوین در آن صورت مي‌گيرد و به كسب مدرک رسمی در مورد صلاحيت بیشتر و یا صدور گواهی‌نامه در مورد يك موضوع خاص منجر مي‌شود.

 

تبصره 1 :‌ دانشجوي پسا دكتری، این دوره را زیر نظر استاد پذیرنده در مؤسسه تحقيقات و در واقع زير نظر دانشگاه خوارزمي طی می‌كند.

تبصره 2 : ‌آن دسته از اعضاء هیأت علمی واجد شرایط با حداقل مرتبه دانشیاری و داراي سابقة اجراي طرح‌هاي پژوهشي كه بتوانند هزینه‌های مربوط به اجرای دوره را از اعتبار طرح‌های پژوهشي مصوّب خود تأمین نمایند، در اولویت خواهند بود.