برون دانشگاهی در دست اجرا برون دانشگاهی در دست اجرا

_ تدوین مدل توسعه تعاونی ها با تکیه بر تاکید بر موانع توسعه بخش تعاون: نظریه پردازی داده بنیاد

_ بررسی تاثیر ناهنجاری های رفتاری بر احساس امنیت شهروندان در تهران بزرگ (پژوهش ترکیبی)

_ روش های بهینه تعیین ابعاد زیربنایی آزمون های سراسری سرنوشت ساز ورود به دانشگاه

_ مطالعه، طراحی و کاربرد روش سنجی انطباقی در سازمان سنجش آموزش کشور، مورد مطالعه: آزمون تولیمو