درون دانشگاهی-خاتمه یافته درون دانشگاهی-خاتمه یافته

_ وضعیت انجمن دانش‌آموختگان دانشگاه خوارزمی و ارائه مدلی بهینه برای آینده

_ مطالعه عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه تربیت معلم و تعیین عوامل موثر برآن

_بررسی و مقایسه نظرات دانشجویان سال چهارم دانشگاه تربیت معلم در مورد روش های اداره و مدیریت رفتار دانش آموزان در کلاس درس

_ بررسی ویژگی های خود شکوفایی در اعضای هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم

_ ارزشیابی و مقایسه برخی از ویژگی های شخصیتی دانشجویان دوره های کارشناسی دانشگاه تربیت معلم 

_ بررسی چگونگی نحوه اجرای واحدهای تمرین دبیری و مشکلات آن در دانشگاه تربیت معلم