تفاهم نامه ها تفاهم نامه ها

·   تفاهم­  نامه  همکاری علمی- پژوهشی با فرماندهی نیروی انتظامی تهران

·  تفاهم نامه همکاری علمی - پژوهشی با ستاد مبارزه با مواد مخدر