عضو هیات علمی عضو هیات علمی

دکتر حمید خانی پور

مرتبه علمی: استادیار

تلفن: 81584422-021

ایمیل: khanipur.hamid@gmail.com

رزومه