اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

دکتر کریم مهری

مرتبه علمی: استادیار

تلفن: 81584433-021

ایمیل: kmehrik@yahoo.com

رزومه