اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

دکتر آیت سعادت طلب

مرتبه علمی: استادیار

تلفن: 88305065-021

ایمیل: saadattalab2009@gmail.com

رزومه

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

دکتر فرهاد بلاش

رشته: توسعه آموزش

مرتبه استادیار