منو های اصلی
Skip to Content
گفتگوی جناب آقای دکتر فراهانی ریاست موسسه و جناب آقای دکتر باقری مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی در مورد تاریخچه، سیاست ها و ساختار جدید موسسه تحقیقات تربیتی، روان شناختی و اجتماعی
امضای تفاهم نامه همکاری علمی - پژوهشی با ستاد مبارزه با مواد مخدر
امضای تفاهم نامه همکاری علمی - پژوهشی با ستاد مبارزه با مواد مخدر